October 28, 2020

Ingebrekestelling

Als iemand zijn afspraken of verplichtingen niet nakomt, kan dat vervelende gevolgen hebben. Door een schriftelijke aanmaning aan degene te sturen die zijn verplichtingen niet nakomt kan men hiertegen optreden.
Zo een schriftelijke aanmaning wordt ook wel een "ingebrekestelling" genoemd.

schriftelijke aanmaning

In de schriftelijke aanmaning moet een redelijke termijn genoemd worden waarbij de schuldenaar zijn verplichtingen moet nakomen. Ook moet duidelijk worden gemaakt dat bij uitblijven van de nakoming dat de schuldenaar hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden en welke consequenties dit zal hebben. Meer info

Niet nodig

Als uw wederpartij aangeeft de overeenkomst niet na te zullen komen dan is het niet nodig om een ingebrekestelling op te stellen. Ook als er een fatale leveringstermijn is afgesproken is het niet nodig om een schriftelijke aanmaning te versturen. Uiteraard moet dit wel gebeuren als dit in de algemene voorwaarden van de overeenkomst is gesteld. Meer info

Verzuim

Als de schuldenaar na een ingebrekestelling definitief niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen dan is de schuldenaar in "verzuim". Men kan hierna stappen ondernemen om eventuele schade vergoed te krijgen. Meer info

Niet-nakoming

Als de het niet meer mogelijk is om de verplichtingen na te komen dan kan men ervoor kiezen om een schadevergoeding te eisen in plaats van de prestatie die de tegenpartij zou leveren. Ook kan men uiteraard zijn eigen verplichtingen opschorten zolang de tegenpartij ook niet aan zijn verplichtingen voldoet. Meer info

Slachtoffer.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Als u ons belt op 0800-6134, dan hoort u direct of dit ook voor u van toepassing is.

Nakoming vorderen

Door nakoming te vorderen kan men de schuldenaar na het verzuim de mogelijkheid geven om zicht te "zuiveren". Als de schuldenaar zijn verplichtingen alsnog nakomt, dan kan de schuldeiser nog wel een schadevergoeding eisen. Deze schadevergoeding kan betrekking hebben op bijvoorbeeld vertragingsschade de incassokosten. Meer info